Chuyên ngành quản trị kinh doanh

Gửi ngày: 25 tháng 3 năm 2019 - 835 lượt xem

Chuyên ngành quản trị kinh doanh
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

+ Quản trị bán hàng

+ Quản trị nhân sự

+ Quản trị tài chính (Tài chính doanh nghiệp)

+ Nghiên cứu Marketing

+ Quản trị sản xuất tác nghiệp

+ Quản trị chiến lược

+ Quản trị Marketing dịch vụ

+ Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư


Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Marketing

+ Quản trị bán hàng

+ Quản trị nhân sự

+ Marketing quốc tế

+ Nghiên cứu Marketing

+ Hành vi khách hàng

+ Quản trị chiến lược

+ Quản trị Marketing dịch vụ

+ Quản trị thương hiệu


Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Quốc tế

+ Quản trị kinh doanh quốc tế

+ Thanh toán quốc tế

+ Quản trị tài chính (Tài chính doanh nghiệp)

+ Marketing quốc tế

+ Đàm phán và ký kết hợp đồng

+ Tổ chức nghiệp vụ ngoại thương

+ Thuế

+ Tài chính quốc tế

Cập nhật ngày 25 tháng 3 năm 2019

Tác giả: Du Guan