Trang: 1 2

Quyết định Về ban hành Kế hoạch đào tạo bậc Cao đẳng năm học 2017-2018

Quyết định Về ban hành Kế hoạch đào tạo bậc Cao đẳng hệ chính quy năm học 2016-2017

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/2014/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động

Quyết định về ban hành Quy chế tạm thời về quản lý các đề tài khoa học và công nghệ

Công văn Về việc bổ sung thông tin cá nhân của cán bộ - giảng viên - nhân viên năm 2013

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay về hồ sơ cá nhân của CB-GV-NV Trường còn nhiều bất cập, phần lớn hồ sơ còn nhiều sai sót về văn bằng, chứng chỉ, địa chỉ thường trú, CMND…
Nhằm mục tiêu hoàn thiện hồ sơ cá nhân và theo dõi những thay đổi thông tin cá nhân, văn bằng, chứng chỉ, hoàn cảnh gia đình trong đội ngũ CB-GV-NV của Nhà trường trong thời gian gần đây. Phòng TC–HC–QT đề nghị các đơn vị thực hiện một số yêu cầu sau:

Kế hoạch Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng chính quy năm 2012

Công văn và Q/Đ Về ban hành Kế hoạch đào tạo hệ cao đẳng chính quy năm học 2012-2013

Kế hoạch và Quyết định Về thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi chương trình đào tạo niên chế sang hệ thống tín chỉ

Báo cáo công khai năm học 2011 - 2012

Báo cáo tình hình hoạt động năm học 2010 - 2011 và Kế hoạch năm học 2011 - 2012

Trang: 1 2