Xem phim tư liệu Hồ Chí Minh

Gửi ngày: 23 tháng 4 năm 2012 - 3533 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-CB ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Chi bộ Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về việc Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sáng ngày 23 tháng 4 năm 2012, Công đoàn cơ sở Nhà trường  đã tổ chức cho toàn thể CB-GV-NV xem phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là họat động với mục đích tiếp tục nghiên cứu, tổ chức học tập; nâng cao nhận thức, hành động của đảng viên và CB-GV-NV. Đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động. Đến xem buổi chiếu phim có các đồng chí Cấp ủy, Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên và toàn thể CB-GV-NV nhà trường. Có mặt trong buổi chiếu phim tư liệu về Hồ Chí Minh mới thấy hết được sự kính phục và tràn đầy cảm xúc của những người xem. 

Bà Dương Thị Thu Nhung - Chủ tịch Công đoàn cho biết đây là một hoạt động đầy ý nghĩa mà Công đoàn nhà trường sẽ tổ chức thường xuyên theo định kỳ. 

Cập nhật ngày 23 tháng 4 năm 2012

Tác giả: Đặng Xí